Home

  |  

Grafmonumenten

  |  

Over ons

  |  

Algemene Voorwaarden

  |  

Links

 
Online Grafmonumenten Om stil te staan bij het leven en de herinnering...

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1               Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Memorial Almere en Online grafmonumenten. Gevestigd te Almere, hierna te noemen Memorial.

1-2               Bijzondere van de voorwaarden van Memorial afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contract partners en / of derden.

2-1          Memorial aanvaard slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contract partners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2          Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Memorial onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-3          Algemene voorwaarden worden slechts door Memorial aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1          Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3-2          Mondelinge aanbiedingen door Memorial  of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Memorial schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1          De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Memorial door zijn schriftelijke bevestiging.

4-2          Elke met Memorial aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarden dat hun van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter hun beoordeling. De opdrachtgever zal toestaan dat Memorial zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Memorial zich zal wenden tot bureau A.F.I te Leeuwarden.

4-3          Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., als mede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Memorial bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4-4          Door de opdrachtgever opgegeven tekst moet door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Memorial ter kennis zijn gebracht. Worden de teksten mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van uitvoering voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4-5          Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijke bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Afspraken.

5-1          Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Memorial binden de laatste niet, voor zover ze door niet zijn bevestigd.

5-2          Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen aal werknemers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Prijzen.

6-1          Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstipe van afsluiting geldende prijzen.

6-2          Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuatie zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

6-3          Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Aanbetaling.

7-1          Memorial is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Memorial de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 8 Annuleren.

8-1          Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Memorial reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Memorial gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Voorts zal hij Memorial bij wijze van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Memorial te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

8-2          Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Memorial zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Materialen.

9-1          Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

9-2          Memorial stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Memorial is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

9-3          De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van Memorial komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

9-4          De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door Memorial tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Memorial toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening.

9-5          Ondergeschikte veranderingen (B.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Memorial doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

9-6          Het te gebruiken materiaal wordt zoveel mogelijk bij elkaar passend uitgezocht echter berschillen in structuur en kleur, vlekjes, aders en dergelijke zijn geen materiaal fouten. Kleine maatafwijkingen zijn toelaatbaar, indien de stukken onderling passen en monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

9-7          Alle stenen kleiner dan 0,010m3 worden voor deze inhoud berekend.

Artikel 10 meer- en minderwerk.

10-1       Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

10-2       De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Memorial op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

10-3       Door Memorial te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten.

11-1       Op alle door Memorial verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Memorial.

11-2       De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Memorial en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd worden.

11-3       Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Memorial om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 12 Verplichtingen van Memorial.

12-1       Memorial is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Zo spoedig mogelijk na opdracht vangt Memorial, in overleg met de opdrachtgever, de werkzaamheden aan.

12-2       Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan Memorial te wijten oorzaak-  slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Memorial gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 13 Verplichtingen van de opdrachtgever.

13-1       De opdrachtgever zorgt ervoor dat Memorial tijdig kan beschikken;

a.       Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.

b.       Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

13-2       De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, en elektriciteit,  alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

13-3       Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige  aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

13-4       Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Memorial voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Wijziging van de opdracht.

14-1       Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.

14-2       Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Memorial ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

14-3       Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de verandering overeengekomen levertijd door Memorial buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 15 Uitbesteding werk aan derden.

                Opdrachtgever machtigt Memorial om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 16 Emballage.

De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de producten worden afgeleverd, blijft eigendom van Memorial en mag door de opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bestemd zijn.

Artikel 17 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 18 Oplevering- c.q. leveringstermijnen.

18-1       Opgegeven levering- c.q. opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering c.q. oplevering dient de opdrachtgever Memorial schriftelijk in gebreke te stellen.

18-2       De oplevering- c.q.  leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Memorial  zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

18-3       Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 19 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Memorial aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 20 Oplevering.

20-1       Het werk geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Memorial dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Memorial schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

20-2       Kleine gebreken zullen door Memorial zo spoedig mogelijk worden herstelt en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Memorial slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Memorial valt toe te rekenen.

20-3       Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Memorial niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21-1       Memorial is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van;

a.       Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b.       Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

c.       Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d.       Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

e.       Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

f.         Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21-2       Memorial is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor  schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Memorial  of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

21-3        Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

21-4       Memorial zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

21-5       Memorial is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en / of organisaties / instellingen belast met het toezicht op de uitvoering of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan Memorial is gegeven.

21-6       Memorial is niet aansprakelijk voor foutief aan hem verstrekte tekst, zowel mondeling als schriftelijk, voor mondeling aan hem verstrekte tekst is hij niet aansprakelijk.

Artikel 22 Overmacht.

22-1       Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zoel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Memorial of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Memorial, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Memorial, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Memorial overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uit voering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamdk en doen gelden.

22-2       Memorial is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 23 Reclame.

23-1       Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de goederen c.q. het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Memorial terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Memorial wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

23-2       Memorial dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

23-3       Indien de reclame naar het oordeel van Memorial juist is, zal Memorial hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

24-1       Zolang Memorial geen  volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Memorial.

24-2       Memorial heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

Artikel 25 Garantie.

25-1       Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Memorial aan de opdrachtgever schriftelijke garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Memorial zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Memorial na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

25-2       Voor alle goederen en materialen die Memorail niet zelf vervaardigd verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

25-3       Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 26 Wanprestatie en ontbinding.

26-1       Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze van wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Memorial ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks zijner keuze.

26-2       Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddelijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien;

a.       De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Memorial heeft voorts ingeval opdrachtgever één of meer verplichtingen niet nakomt het recht,  zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b.       De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling in gevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c.       De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d.       De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

26-3       Memorial is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Memorial reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Memorial op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 27 Betaling.

27-1       Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Memorial is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

27-2       Memorial is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle           kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

27-3       Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

27-4       uit het enkele feit dat Memorial zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 28 Toepasselijk recht.

                Op alle door Memorial gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 29 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Memorial, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.